Go to: Content » | Main nav »


Aquest lloc web està concebut perquè pugui ser usat amb facilitat, sense barreres i accessible per qualsevol usuari. Compleix, a més, amb els requisits del W3C-WAI, consorci que defineix els estàndards dels nous mitjans digitals.

AccÚs a enllašos mitjanšant teclat.

Tota la navegació principal del web pot fer-se a través de dreceres (tecles d’accés) de teclat prèviament definides. A continuació describim les tecles que pot utilitzar en aquest web.

Windows

Internet Explorer: Alt + tecla d'accés + Enter
Mozilla Firefox: Alt + Shift + tecla d'accés
Opera: tecla majúscules + Esc + tecla d'accés

Macintosh

Mozilla Firefox: Control + tecla d'accés
Safari: Control + tecla d'accés

Tecla d'accés i destí

  • 0 - Home
  • 1 - Catàleg
  • 2 - Autors
  • 3 - Participants
  • 4 - Activitats
  • 5 - Qui som
  • 6 - Distribució
  • 8 - Contacte

 


Go to: Content » | Start page »| Main Nav »